18
Ιούν

Κτηματολόγιο: Παράταση δηλώσεων για 19 περιφερειακές ενότητες μέχρι την 15 Σεπτεμβρίου 2019

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η απόφαση του ΥΠΕΝ, με την οποία δόθηκε ενιαία παράταση για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο σε 19 περιοχές.

Η απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Δημαρά προβλέπει την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώ­σεων ιδιοκτησίας (του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995)  για τους κατοίκους εσωτερικού μέχρι την 15 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται σε συνολικά 19 περιοχές με αντίστοιχες συμβάσεις κτηματογράφησης.

Ειδικότερα η παράταση για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας αφορά σε 12 περιοχές,  όπου η εξάμηνη προθεσμία έληξε τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 και για 7 περιοχές για τις οποίες  το εξάμηνο λήγει την ερχόμενη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019. Οι ιδιοκτήτες αυτών των περιοχών έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της τελευταίας νομοθετικής ρύθμισης (με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας στις 16 Μαΐου 2019), να δηλώσουν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Ολόκληρη η απόφαση

Η απόφαση του υφυπουργού ΠΕΝ Γ. Δημαρά (αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/52113/572), όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  (τεύχος B’ 2245/10.06.2019), με θέμα «Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995, από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέ­ων δικαιωμάτων» έχει ως εξής:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις.» (Α’ 114) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 5, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 275), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.» (Α’ 5), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες δια­τάξεις» (Α’ 156).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί­ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
 6. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί­ου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι­βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομη­χανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του­ρισμού (Α’ 114).
 7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ­γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
 8. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160), όπως ισχύει.
 9. Την Υ2/22.9.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ­πουργών» (Β’ 2076).
 10. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω­τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
 11. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/62080/8993 «Ανάθεση αρ­μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ­γειας, Γεώργιο Δημαρά» (Β’ 4201)
 12. Τις διατάξεις του ν. 4613/2019 «Κύρωση της σύμβα­σης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενι­κού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 27, (ΦΕΚ Α’ 78).
 13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού, αποφασίζει:

 

Α. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώ­σεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους κατοίκους εσωτερικού

από την 11 Ιουνίου 2019 μέχρι την 15 Σεπτεμβρίου 2019

επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται στις κατωτέρω περιοχές με τις κατωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις:

 

Με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ1-02 «Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογί­ου στον προκαποδιστριακό

Δήμο Μεγαρέων και στην Κοινότητα Οινόης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή Υποστηρι­κτικών Υπηρεσιών».

 

Με τη Σύμβαση ΚΤ2-12 «Μελέτη Κτηματογράφη- σης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτημα­τολογίου στους Καλλικρατικούς

Δήμους Αγιάς, Κιλελέρ, Λαρισαίων και Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Παροχή Υπο­στηρικτικών Υπηρεσιών».

 

Με τη Σύμβαση ΚΤ5-02 «Μελέτη Κτηματογράφησης για την Ολοκλήρωση Δημιουργίας Εθνικού Κτηματολο­γίου στις υπόλοιπες περιοχές των περιφερειακών ενο­τήτων

Θάσου και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

 

Με τη σύμβαση ΚΤ5-03 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ­γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

 

Με τη σύμβαση ΚΤ5-06 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ­γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της

Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυ­τικής Μακεδονίας».

 

Με τη σύμβαση ΚΤ5-08 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ­γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου».

 

Με τη σύμβαση ΚΤ5-10 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ­γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των

Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας και Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

 

Με τη σύμβαση ΚΤ5-15 ««Μελέτη Κτηματογρά­φησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες πε­ριοχές της

Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

 

Β. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώ­σεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους κατοίκους εσωτερικού από την 19 Ιουνίου 2019 μέχρι την 15 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται στις κατωτέρω περιοχές με τις κατωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις:

Με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-04 «Μελέτη Κτημα­τογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περι­φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

 

Με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-13 «Μελέτη Κτημα­τογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των

Περιφερειακών Ενοτήτων Ευρυτανίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

 

Με τη σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-21 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της

Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Πε­ριφέρειας Πελοποννήσου».

 

Με τη σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-22 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των

Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας και Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ